Background Image

PR И ИМИДЖ

PR И ИМИДЖ

РОЛЯ НА PR (ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА) И КОРПОРАТИВНИЯ ИМИДЖ

 • Бранд имидж е от съществено значение за бизнеса, имайки предвид неблагоприятната и агресивна бизнес среда и 24/7 медийна информираност и непрекъснати информационни потоци.
 • Независимо от направлението, имате нужда от изключително стабилна марка, ако искате да се откроите сред конкуренцията и да уловите вниманието на клиентите си.
 • PR разпространява ключовите послания и новини за компанията в онлайн блогове, новинарски медии и търговски издания. Чрез позициониране компанията като идеен лидер и експертен източник на извънредни новини и тенденции, PR може да подобри Вашия имидж на марката и повишаване на осведомеността.

ИМА НЯКОЛКО ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО SMART MEDIA GROUP ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ, ЗА ДА ИЗГРАДИМ СТАБИЛЕН БРАНД

1. Да определим ключовите клиенти – таргет на потребители.
2. Определяне на краткосрочни и дългосрочни бизнес цели.
3. Дефиниране на принципите на бранда.
4. Ключови послания към потребителите.
Със своята многослойна структура, PR е изключително важен, както за В2В (Business To Business – бизнес за бизнес) продукти и услуги, така и за В2С (Business To Customer – бизнес за краен потребител)

SMART MEDIA GROUP ПРЕДЛАГА

 • Изработване на вътрешни комуникационни стратегии и правила;
 • Изготвяне на ключови послания към заинтересованите страни;
 • Подготовка на речи, изказвания;
 • Планиране и провеждане на PR-кампании;
 • Изготвяне на профили за потенциални спонсори на събития;
 • Консултиране за управление на информацията и контактите.
 • Корпоративна социална отговорност /CSR/ – разработване и прилагане на програми за социално значими и обществено полезни практики
 • Кризисен PR и управление на риска – реакция при непредвидимо възникнали негативни ситуации, придружени от повишен медиен и обществен интерес; предвиждане на потенциални рискове в комуникационно отношение и тяхната превенция.
 • Политически PR;