Общи условия за ползване на интернет сайта smartmediagroup.eu и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта https://smartmediagroup.eu/, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо, както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. „СМАРТ4ПР“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.
Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта https://smartmediagroup.eu/, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти” от менюто.

1. СОБСТВЕНОСТ

1.1.Настоящите общи условия уреждат отношенията между“СМАРТ4ПР“ ЕООД, ЕИК: 204635497, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. Дубровник 4 офис 1, и лицата – получатели на услугите на информационно общество по смисъла на ЗЕТ, чрез сайта smartmediagroup.eu, който като дизайн и съдържание е обект на интелектуална и индустриална собственост на дружеството.
1.2.Всяко лице, което е заредило на браузъра си smartmediagroup.eu, се счита, че е сключило договор със „СМАРТ4ПР“ ЕООД. Приема се, че лицето е запознато и е декларирало, че ще спазва настоящите Общи условия.
1.3. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от „СМАРТ4ПР“ ЕООД относно услугите, предоставяни на сайта smartmediagroup.eu и на партньорските сайтове – https://novavarna.net/ и https://novavest.bg/.

2.ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.smartmediagroup.eu и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между „СМАРТ4ПР“ ЕООД , от една страна и Потребителите, от друга.
2.2. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен на публично достъпната Интернет страница www.smartmediagroup.eu. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали.
2. 3. „СМАРТ4ПР“ ЕООД декларира, че интернет страницата е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СМАРТ4ПР

3.1. СМАРТ4ПР има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на рекламите и маркетинга, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от всички потребители (работи без регистрация).
3.2. СМАРТ4ПР се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, Явлена не носи никаква отговорност за валидността или верността на Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка или продажба, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент.
3.3. СМАРТ4ПР има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:
3.3.1. Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на СМАРТ4ПР, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
3.3.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на СМАРТ4ПР, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
3.3.3. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, СМАРТ4ПР има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
3.3.4.СМАРТ4ПР има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
4.2. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава и публикува информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на СМАРТ4ПР.
4.3. Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.

5. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

5.1. С приемане на тези Общи условия всеки Потребител се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес или телефон, съобщения от СМАРТ4ПР или опоменатите партньори на фирмата, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от СМАРТ4ПР.
5.2. СМАРТ4ПР си запазва правото да избира към кого да изпраща такива съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на съобщения отделни контакти/имейл адреси на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на СМАРТ4ПР и без допълнително предизвестие.
5.3. Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава имейли от СМАРТ4ПР за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 18:00 ч.
– всеки работен ден от понеделник до петък) на телефон [++359 883 454 144], като посочения телефонен номер е достъпен от всички оператори в страната.
5.4. Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения“, отправяни от СМАРТ4ПР по електронна поща.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Настоящите общи условия са публикувани на адрес: https://smartmediagroup.eu/общи-условия/ и могат да бъдат едностранно изменяни от „СМАРТ4ПР“ ЕООД, като измененията влизат в сила с публикуването им на посочения адрес.
6.2.За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
6.3. Всички възникнали спорове в отношенията между получателите на услугите и „СМАРТ4ПР“ ЕООД се разрешават чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд в гр. Варна.
Настоящите общи условия са актуални към 03.12.2021г. и отменят всички предходни